نحوه توزیع مرغ نشان داد «دولت هوشمند» فقط شعار است - اخبار جدید