وزیر نفت وارد فرودگاه شهرستان زابل شد - اخبار جدید