قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم‌سازی برای انجام پروژه‌های بزرگ - اخبار جدید