فیلم| مسئولان محترم؛ مشارکت اقتصادی کم شده، نه نرخ بیکاری - اخبار جدید