راه اندازی بخش های جدید کرونا در بیمارستان های دانشگاه آزاد - اخبار جدید