مجلس مصمم به حذف قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان است - اخبار جدید