جزئیات خنثی سازی عملیات تروریستی توسط وزارت اطلاعات - اخبار جدید