وزارت کشور آماده پذیرش دیدگاه‌ها درباره افزایش مشارکت سیاسی - اخبار جدید