احتمال آتش سوزی به دلیل وجود بطری آب داخل خودرو / فیلم - اخبار جدید