فروش ۲ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان ناحیه نوآوری شریف - اخبار جدید