جنگ آب بین مصر و اتیوپی؛ قاهره خط و نشان کشید - اخبار جدید