اجرای طرح‌ های عمرانی کشور با وجود تحریم و کرونا متوقف نشد - اخبار جدید