تامین قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با تعمیق داخلی سازی - اخبار جدید