بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در طرح ها ندارد - اخبار جدید