تاکید سران کشورهای عضو دی 8 بر مبارزه علیه کرونا در بیانیه پایانی - اخبار جدید