سکوت فکری در خصوص مجیدی شکست/ همه کار کردندتا جای مرا بگیرند - اخبار جدید