آمریکا موظف به بازگشت به برجام با لغو تحریم‌ها است - اخبار جدید