نظر استاد شهرام ناظری درباره موسیقی «نون خ ۳» - اخبار جدید