وزیر خارجه ترکیه "ادعاهای غیرمنصفانه" درباره سوفاگیت را رد کرد - اخبار جدید