آمریکا یک شرکت حکومتی میانمار را تحریم کرد - اخبار جدید