«آهو» و «سیاه‌باز»، پروانه نمایش گرفتند - اخبار جدید