هیچ پرداخت غیر الکترونیک در حوزه سلامت نباید داشته باشیم - اخبار جدید