غربالگری بیش از ۱۲۴ هزار نفر در مبادی مرزهای رسمی کشور - اخبار جدید