غربالگری بیش از ۱۲۴ هزار نفر در مرزهای رسمی - اخبار جدید