حدود 80 هزار نفر برای انتخابات شوراهای روستاها ثبت نام کردند - اخبار جدید