احتمال پرداخت یارانه جدید/ اتفاقی برای منابع بلوکه در کره جنوبی رخ نداده - اخبار جدید