تصاویر: اعتراض ساکت الهامی در ورزشگاه آزادی سوژه شد - اخبار جدید