همتی: بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب نکرد - اخبار جدید