نشست کمیسیون مشترک برجام جمعه در وین ادامه پیدا می کند - اخبار جدید