تعطیلی شهرهای قرمز کشور به مدت ۱۰ روز از شنبه ۲۱ فروردین - اخبار جدید