آمریکا به دنبال اعزام ناو جنگی به دریای سیاه - اخبار جدید