جدول| فهرست مشاغل مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز / گروه شغلی ۱ - اخبار جدید