بایدن: خشونت های مسلحانه در آمریکا موجب شرمساری بین المللی است - اخبار جدید