فعال سیاسی: مطالبه گری مهمترین وظیفه احزاب در شرایط فعلی است - اخبار جدید