کاهش 3 درصدی قیمت مسکن در تهران طی اسفند 99 - اخبار جدید