گرایی: آمادگی بدنی مطلوبی در اردوها داشتم/ مردم برای بالا رفتن پرچم ایران در المپیک دعا کنند - اخبار جدید