غربالگری کرونایی بیش از ۱۳۱ هزار مسافر ورودی به کشور - اخبار جدید