دو سهمیه المپیک برای کشتی فرنگی/ گرایی و ساروی مسافر توکیو شدند - اخبار جدید