رییس جمهور پیشرانه جدید خانواده SP۱۰۰ سایپا را تحسین کرد - اخبار جدید