تداوم بیم و امیدهای ۹۹ برای بازار ارز ۱۴۰۰ - اخبار جدید