جامعیت،ارائه برنامه عملیاتی و ضمانت اجرایی، ۳ اصل اساسی طرح جامع فولاد - اخبار جدید