«زامیاد» و «کرمان‌ خودرو» تنها نمادهای مثبت در میان خودرویی ‌ها - اخبار جدید