حکم رهبری درباره روزه خواری دوران کرونا - اخبار جدید