گزارشی تازه از فعالیت القاعده زیر چتر طالبان - اخبار جدید