انجام ۲۲ هزار تست فوری کرونا در مرزهای رسمی کشور - اخبار جدید