شریک شدن خارجی ها را در بهره‌برداری از لوله‌های عربستان - اخبار جدید