اوکراین نسبت به آرایش نظامی روسیه در منطقه دونباس شرقی هشدار داد - اخبار جدید