فیلم/ امتناع حریرچی از مصاحبه بعداز صحبت های روحانی - اخبار جدید