برای مهار موج چهارم کرونا به وحدت، همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها نیاز داریم - اخبار جدید