مهاجم جدید استقلال در انتظار یک فرصت آسیایی - اخبار جدید